Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
  • English
  • Svenska

Aaro Systems Policy för behandling av personuppgifter
Aaro Systems AB kan från tid till annan lagra information om fysiska personer, och använda sådan information för olika ändamål. Denna information är avsedd för personer som har en affärsmässig relation med Aaro Systems, till exempel kunder och leverantörer. Information som avser fysiska personer benämns i det följande ”personuppgifter”.

Vilken typ av personuppgifter lagras och används av Aaro Systems?
Personuppgifter kan tillhandahållas oss från den fysiska personen eller samlas in på annat sätt. Sådana personuppgifter kan i stort sett definieras som identifierande data, såsom namn, e-mail och adress. Aaro Systems lagrar ingen personlig data som kan betraktas vara av ”känslig” karaktär.

Varför lagrar och använder vi personuppgifter?
Vi använder vissa grundläggande personuppgifter för att kunna leverera produkter och tjänster. När vi marknadsför våra produkter, kan vi också komma att använda personuppgifter för att distribuera marknadsinformation.

På vilken grund lagrar och använder vi personuppgifter?
Vi kan använda personuppgifter ifall det finns ett avtal. Detta kan illustreras med följande exempel: om ett företag köper en produkt eller tjänst från Aaro Systems, används representanternas kontaktuppgifter för att hantera betalningen eller för att leverera produkten. Vi kan också tillfälligt komma att använda personuppgifter för att uppfylla rättslig förpliktelse som åligger oss eller ifall det finns ett legitimt intresse som rättfärdigar att personuppgifter används för ett specifikt ändamål.

Utomståendes tillgång till personuppgifter
Vi kan komma att anlita utomstående leverantörer för IT och annan administrativ support (t.ex., distributionstjänster eller mjukvaru-/IT-support). Sådana aktörer kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning det behövs för att kunna tillhandahålla tjänster. Från tid till annan, kan vi komma att dela personuppgifter inom Aaro Systems-koncernen om det krävs för att säkerställa uppfyllnad av lagenliga krav eller för att svara på krav från myndigheter. Personuppgifter kan tillhandahållas parter som finns utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”). I förekommande fall kommer vi att tillse att personuppgifterna är föremål för åtgärder som ger ett likvärdigt skydd som det som följer av dataskyddslagarna inom EU (såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning; GDPR).

Hur länge lagras personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Aaro Systems eller av andra parter för Aaro Systems räkning, men bara så länge det är nödvändigt för fullgörande av våra förpliktelser och endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Personuppgifterna kommer att raderas ur våra register eller att bli vederbörligen anonymiserade när de inte längre behövs. Personuppgifter i avtal, kommunikation och företagskorrespondens kan omfattas av dokumentationskrav enligt lag. Detta kan kräva en lagringstid på upp till 10 år. Alla andra personuppgifter raderas som utgångspunkt efter två år efter den senaste kontakten med den registrerade personen ifråga. Av säkerhetsskäl kan längre lagringsperioder förekomma för backuper. Tillgång till sådan data kommer dock att vara starkt begränsad.

Vilka rättigheter har fysiska personer?
Ett samtycke som givit oss rätt att lagra eller annars använda personuppgifter kan alltid återkallas. Dessutom har fysiska personer följande rättigheter:

i. Rätt till tillgång: Fysiska personer har rätt att fråga oss ifall personuppgifter som rör dem behandlas, och, i förekommande fall, begära information om vilka uppgifter vi har. Vi är också skyldiga att svara på frågor om bland annat varför vi använder personuppgifterna, information om  vilka uppgifter vi har och vem som har fått tillgång till uppgifterna. Detta är dock inte en ovillkorlig rätt och andra intressenters intressen kan begränsa rätten till tillgång.

ii. Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på begäran rätta oriktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

iii. Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till.

iv. Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till. I förekommande fall kommer de uppgifter som berörs att behandlas endast för vissa begränsade och lagstadgade ändamål.

v. Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har registrerade personer rätt att få ut de personuppgifter som rör dem och som vi har tillgång till, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I förekommande fall kan dessa personer ha rätt att överföra dessa uppgifter till någon annan enhet än oss utan att vi hindrar detta.

vi. Rätt att göra invändningar: I vissa fall kan registrerade personer ha rätt att invända mot behandling av deras personuppgifter, varvid vi kan bli skyldiga att upphöra med att behandla deras personuppgifter. Ett exempel på när detta kan bli tillämpligt är ifråga om behandling av
personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.


Aaro Systems Cookie policy

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på Aaro Systems:s hemsida.

Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda Aaro Systems hemsida på det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse.

Följande kakor är satta av WordPress med avsändare WordPress (CSM) och är grundläggande för att webbplatsen ska fungera korrekt.

wordpress_test_cookie – session cookie
wordpress_logged_in – session cookie
wp-settings-7 – upphör efter 1 år
wp-settings-time-7- upphör efter 1 år
wpe-auth – session cookie

Analysverktyg för webbstatistik
Aaro Systems använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Följande cookies sätts:

_ga – används för att särskilja användare – upphör efter två år
_gid – används för att särskilja användare – upphör efter 24 timmar
_gat – används för att reglera mängden förfrågningar, dvs. begränsa insamlingen av data på högtrafikerade webbplatser – Upphör efter 1 minut

Avsändare: Google. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Syftet för Aaro Systems är att utvärdera hur webbplatsen används för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Språkhantering
Aaro Systems använder ett tillägg i WordPress för att språkhantera sajten beroende på vilket språk besökaren väljer. Följande cookies sätts av www.aaro.com:
_icl_current_language – används för att definiera valt språk – upphör efter 24 timmar

Analysverktyg B2B
Aaro Systems använder sig av cookies för att hjälpa till att identifiera potentiella B2B-kunder. Följande cookies sätts av www.aaro.com:
nQ_cookieId – obegränsad livslängd
nQ_visitId – obegränsad livslängd

Nej till webbstatistik?
Om du inte vill att dina besök på Aaro Systems webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Undvika cookies
Du kan göra inställningar i din dator om du inte vill acceptera cookies. Då nekar datorn automatiskt till lagring av cookies eller informerar varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Kontakta Aaro Systems:
Vi är skyldiga att på begäran tillhandahålla ytterligare information samt att hantera registrerade personers begäran om att utöva de rättigheter som beskrivs ovan. Sådan begäran kan skickas till:

info@aaro.se

Registrerade personer kan också framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet.